+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

GDPR

Hvordan forholder familienitale.dk sig til persondata og behandlingen af disse? Læs mere om dette på denne side.

GDPR

Databehandling/Familiementor Karina Johnsson Eichhorst

Som klient kan du altid kræve indsigt i oplysninger om dig selv og:

1. Hvilke oplysninger Familiementor Karina Johnsson Eichhorst har

2. Behandlingens formål

3. Hvem får oplysningerne

4. Information om, hvorfra oplysningerne stammer

5. Klienten har ret til at klage til Familiementor Karina Johnsson Eichhorst/Myndighederne

Nedenstående beskriver Familiementor Karina Johnsson Eichhorst fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende klienters databehandling.

Dataansvarlig

Virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger

FAMILIEMENTOR KARINA JOHNSSON EICHHORST

tlf. 30 290 890

CVR: Nr. 40682082 

Den dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:

Kontakt person:

Karina Johnsson Eichhorst

Olsbækdal 30

2670 Greve

Tlf. 30 290 890

karina@familienitale.dk

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

1. Klienter

2. Tidligere klienter

Hvor stammer personoplysningerne fra?:

Klienten selv.

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer:

Identifikationsoplysninger

Modtagerne af personoplysningerne:

Der vil ikke blive videregivet oplysninger til andre.

Sletning:

Oplysninger om tidligere klienter slettes tidligst 5 år efter afslutningen af journalen.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:

Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalarbejde sker i overensstemmelse med gældende lovgivning[1], som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

Personoplysninger opbevares i henhold til databehandleraftale med Office365.

Fysisk materiale opbevares i aflåst kabinet i aflåst bygning, når jeg, Karina Johnsson Eichhorst, ikke arbejder med det.

Privatlivspolitik/Familiementor Karina Johnsson Eichhorst

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Firmaet Familienitale ved Karina Johnsson Eichhorst er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Karina Johnsson Eichhorst

CVR: 40682082

Telefonnr.: 30 290 890

Mail: karina@familienitale.dk

Website: www.familienitale.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og

tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata, herunder navn, telefonnummer og adresse.

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

– I forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger

– Administration af din relation til os

– Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata:

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette. Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører. Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Læs mine blogindlæg

Børn med autisme og juleglæden.

Mange børn med autisme har svært ved at rumme de ændringer som julemåneden bringer med sig. Der ændres i huset, da der pludselig sættes julepynt op. Skolen og institutionerne ændrer deres daglige strukturer og dette gør, at det vante ikke er vant...

læs mere